WE HAVE 3 REFERRAL PARTNER PROGRAMS BELOW

REFER US A CLIENT

GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG THÔNG THƯỜNG

REALTOR, CPA, ATTORNEY, LOAN OFFICER…

GIỚI CHUYÊN MÔN GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG

INTERNATIONAL PROJECTS

GIỚI THIỆU CÁC CHỦ DỰ ÁN VAY TIỀN TRÊN BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO

LOAN FROM $100M TO $50BB+